Home|Contact
Zoeken
Juridische specialisten in de bouw en vastgoed

Gespecialiseerd bouw- en vastgoedadvies:

Aanbestedingsrecht

De afgelopen jaren is het aanbestedingsrecht voor werken, diensten en leveringen steeds belangrijker geworden, zowel voor Overheidsopdrachten als voor Andere Opdrachtgevers, zoals (Academische) Ziekenhuizen, Zorginstellingen en Corporaties.
Vaak staat daarbij centraal de vraag of er al dan niet “Europees”moet worden aanbesteed, met alle kosten, risico’s, tijdvertraging, gewijzigde Wetgeving (WIRA) van dien.
Lees verder...

Aanneming van Werk

Veel woningen en gebouwen worden gerealiseerd op basis van Aanneming van Werk.

Een Opdrachtgever wil graag de vinger aan de pols houden, neemt een Architect in de arm, laat tekenen, een bestek wordt gemaakt en de bouwvergunning gevraagd en verkregen.Lees verder...

Architectenrecht

De Architect neemt in het bouwproces een bijzondere positie in.

Niet alleen is de Architect de vertrouwenspersoon van de Opdrachtgever, is hij/zij verantwoordelijk voor een ontwerp dat aan de eisen van de Opdrachtgever voldoet en kan worden gerealiseerd binnen het bouwbudget, maar is steeds vaker ook verantwoordelijk voor de contractering van andere Adviseurs, zoals Constructeur, Werktuigbouwkundige en Installatietechnische Adviseurs, Landschapsarchitect, InterieurArchitect etc. Lees verder...

Appartementenrecht

Geen eigendom van grond en daarop gesticht gebouw, maar een aandeel in en het uitsluitend gebruik van een (deel van een) gebouw of goed dat in een splitsing is betrokken.

Vaak kennen we dit recht in de vorm van een woonappartement, maar splitsing van bijvoorbeeld een schoolgebouw ten behoeve van meerdere gebruikers/ gerechtigden komt voor. Lees verder...

Arbitrage

Arbitrage, het beslechten van (bouw)geschillen, niet via de Burgerlijke Rechter, maar middels een bindende beslissing van scheidslieden, komt veel voor in de Bouw en bij het beoordelen van Bouwgeschillen.

Een Arbitraal Beding waarin Partijen bij een (aannemings)overeenkomst afspreken een eventueel geschil middels Arbitrage aanhangig te maken komt voor in onder meer de UAV 1989 (aanneming van werk) of in de vaak nog toegepaste voorwaarden tussen Opdrachtgever en Architect in der SR 1997. Lees verder...

Bouwgeschillen

Bouwgeschillen zijn van alle tijden en hebben vaak een enorme impact op het bouwproces en op de partijen die bij een bouw betrokken zijn.

Bij bouwgeschillen kan worden gedacht aan: Lees verder...

Burenrecht

Geen rechtsgebied zo boeiend als het Burenrecht.
We hebben allemaal Buren en hebben dus ook allemaal te maken met de regels van het Burenrecht, zoals de afstand van bomen tot een perceelsgrens, afspraken rond een gemeenschappelijke afscheiding, afwatering of het uitzicht op het perceel van de buren. Lees verder...

(Bouw)Contractenrecht

In de Bouw en Vastgoed wordt bij de contractvorming vaak gebruik gemaakt van of verwezen naar Standaardvoorwaarden of Reglementen
Bij Aanbestedingen wordt verwezen naar Aanbestedingsreglementen, zoals ARW 2005, BAO en BASS.
ARW 2005 staat voor: Aanbestedingsreglement 2005.
BAO staat voor: Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten.
BASS staat voor: Besluit aanbestedingen speciale sectoren.

Lees verder... 

Fiscaal recht; BTW en Overdrachtbelasting


Bij de verkoop en levering van onroerende zaken spelen vragen rond BTW en Overdrachtbelasting altijd een rol.


Van belang daarbij kan zijn het moment waarop de levering plaatsvindt, met welk oogmerk, de positie van verkoper en koper, de staat van het verkochte (bvb. geheel of gedeeltelijk gesloopt) en al dan niet een verleende bouwvergunning.

De (financiële) belangen die hiermee gemoeid zijn, zijn altijd groot en advisering daarover voordat een overeenkomst wordt opgesteld is van groot belang voor beide partijen.

Grondverwerving


Projectontwikkeling en grondverwerving zijn twee zijden van dezelfde medaille.

Grote belangen kunnen hierbij een rol spelen en onderzoek is noodzakelijk voordat tot opstelling en ondertekening van contracten kan worden overgegaan.

Bij de contractvorming rond grondverwerving komen een aantal aspecten aan de orde. Lees verder...

Herontwikkeling Vastgoed

Nadere info volgt.

Huurrecht


Huurrecht heeft betrekking op de beoordeling en opstelling van huurovereenkomsten voor:
• Kantoren
• Winkelruimten
• Woningen
• Maatschappelijke bestemmingen, zoals Brede School, Zorggebouwen
• (Zorg)Appartementen
• Gronden
• Bedrijfsgebouwen

Lees verder...

PPS/PPP/WVG


Publiek Private Samenwerking/ Partnership is in juridische zin een lastig en gecompliceerde vorm van samenwerking.
Wettelijk zijn weinig zaken vastgelegd en het kunt dus aan op de creativiteit en deskundigheid van partijen en de VastGoedJurist.

Daar waar de Overheid participeert speelt altijd het Europese Recht een rol. Denk aan Aanbestedingsplicht en Staatssteun. Ook de Ruimtelijke Ordening is een belangrijke component in de samenwerking.

Bij de Wet Voorkeursecht Gemeenten wordt de individuele eigenaar rechtstreeks betrokken. Immers, als op een perceel of gebouw een “WVG”is gelegd, moet de eigenaar die wenst te verkopen, zijn of haar eigendom eerst aan de gemeente te koop aanbieden.

Lees verder...

Projectontwikkeling

 

Risico’s nemen en beheersen; “alleen in de projectontwikkelingsfase kun je geld verdienen, daarna kost het alleen maar geld” is een vaak gehoorde uitdrukking van een projectontwikkelaar.

Het beheersen van de risico’s in deze fase vraagt veel inventiviteit van de VastGoedJurist; de ontwikkelaar is enthousiast, maar de jurist wijst hem of haar op de valkuilen; denk daarbij aan de hoge kosten en risico’s van vervuiling, de planologische (on)mogelijkheden van de betreffende locatie, de noodzaak van een financieringsvoorbehoud of een minimum aantal verkochte (woon)eenheden voordat kan worden gestart etc.

Ruimtelijke ordening

De Ruimtelijke Ordening is sterk in beweging.

Op het gebied van de Wetgeving is per 1 juli 2008 de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Daarbij zijn vele wijzigingen doorgevoerd en is onder meer de “anticipatie” komen te vervallen met daarvoor in de plaats het “projectbesluit”.

De Wro, in samenhang met onder meer de Woningwet en de Algemene Wet Bestuursrecht vormen de grondslag voor het Bestemmingsplan, de bouwvergunning en de Bezwaar- en Beroepsmogelijkheden tot aan de Raad van State toe, inclusief verzoek om voorlopige voorziening.

Kennis van de Ruimtelijke ordening, zowel wat betreft de Wet als de Praktijk daaromheen is noodzakelijk voor een adequate juridische advisering bij de verwerving, ontwikkeling, realisering, exploitatie en beheer van Vastgoed.

Second Opinion


Partijen verschillen van mening of een partij wenst een controle van een advies op een van de gebieden van het Vastgoedrecht.

Denk daarbij aan:
• Al dan niet Europees aanbesteden
• Beoordeling inschrijvingen bij Aanbesteding; uitsluiten of niet
• Schikken of procederen
• Een verzoek om voorlopige voorziening afwachten of doorbouwen
• Opzeggen overeenkomst of eerst nog een ingebrekestelling
• Boete innen met schadevergoeding en/ of nakoming/ ontbinding
• BTW of Overdrachtbelasting
• Samenwerkingsvorm; alternatieven

Kantoor Smit wordt regelmatig voor een aanvullend of controlerend advies gevraagd.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Denk daarbij aan:
• Al dan niet Europees aanbesteden
• Beoordeling inschrijvingen bij Aanbesteding; uitsluiten of niet
• Schikken of procederen
• Een verzoek om voorlopige voorziening afwachten of doorbouwen
• Opzeggen overeenkomst of eerst nog een ingebrekestelling
• Boete innen met schadevergoeding en/ of nakoming/ ontbinding
• BTW of Overdrachtbelasting
• Samenwerkingsvorm; alternatieven

Kantoor Smit, Vastgoed- en bouwjuridische adviezen|Oude Baan 29-b|5242 HT Rosmalen|Tel: 073 - 523 01 75|Fax: 073 - 642 75 20